تبلیغات
جهاد اقتصادی با اقتصاد مقاومتی
فقط یک سجده.......

هـرگـز نـمــــــــــازت را تـرک مـکــــــــن...


مـیـلیـون هـا نفـــــر زیـر خـــــــاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ...

ولـو یـک سـجـــــــــده!

.
.
.
.
.
.
.
(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('